phong cong chung tinh hau giang - Sở Tư pháp

 
Danh sách tin tức tạm thời không có.

PHÒNG CÔNG CHỨNG

Ngày 10-07-2020

PHÒNG CÔNG CHỨNG

I. Vị trí, chức năng

Phòng Công chứng là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp và Bộ Tư pháp về công tác công chứng. Phòng Công chứng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở của Phòng Công chứng đặt tại Sở Tư pháp Hậu Giang.

Phòng Công chứng có chức năng thực hiện chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính xác thực, hợp pháp không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp giúp Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng đề án, kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác công chứng tại địa phương.

2. Công chứng các hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật Công chứng.

3. Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bảo sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, lập báo cáo dự toán thu, chi và báo cáo thanh quyết toán tài chính hàng năm theo quy định.

5. Quản lý công tác tổ chức, lưu trữ hồ sơ công chứng, quản lý sử dụng tài sản của đơn vị theo đúng quy định.

6. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

7. Thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng do Giám đốc Sở Tư pháp giao.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Công chứng có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (không quá 02 người), các Công chứng viên, kế toán, thủ quỹ và viên chức khác.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Phòng, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở về toàn bộ hoạt động của Phòng.

b) Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, thực hiện một số nội dung công việc cụ thể do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện các nội dung công việc đó. Khi Trưởng phòng đi vắng, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng công chứng thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

2. Biên chế của Phòng Công chứng là biên chế sự nghiệp, số lượng do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định trên tổng số biên chế sự nghiệp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.Đang online: 12
Hôm nay: 2603
Đã truy cập: 413927