Phòng VB&QLXLVPHC - Sở Tư pháp

 

PHÒNG VĂN BẢN VÀ QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 25-01-2021

PHÒNG VĂN BẢN VÀ QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

I. Vị trí, chức năng của Phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính

Phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, chịu sự quản lý chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

 Tham mưu cho Giám đốc Sở:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo nghị quyết, quyết định và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực được Giám đốc Sở phân công;

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong phạm vi được Giám đốc Sở phân công.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước về công tác tư pháp được Giám đốc Sở giao.

4. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập danh mục nghị quyết của Hội dồng nhân dân, danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước theo quy định của pháp luật;

c) Tham gia xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh do cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì soạn thảo; 

d) Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

e) Hướng dẫn việc đánh giá tác động thủ tục hành chính trong quá trình đề nghị xây dựng chính sách và soạn thảo nghị quyết của Hội đồng nhân nhân và quyết định của Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật.

5. Về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật;

b) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn Phòng Tư pháp cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật;

c) Tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức nghị quyết của Hội đồng nhân dân hoặc quyết định của Ủy ban nhân dân; các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành.

6. Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:

a) Tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật;

b) Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Về công tác pháp chế:

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương;

đ) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

8. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật;

b) Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

c) Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

9. Kiểm tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực được Giám đốc Sở phân công.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chuyên viên.

a) Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, thực hiện một số nội dung công việc do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng đi vắng, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế của Phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính là biên chế hành chính nhà nước, số lượng do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định trên tổng số biên chế hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

----------------------------------------------

OFFICE OF DOCUMENTATION AND ADMINISTRATION HANDLING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

I. Position and functions of the legal documents and administrative violations handling management Division

Legal documents and administrative violations handling management Division is a specialized and professional division of the Department of Justice, under the comprehensive management and direction of the Director of the Department of Justice, with the function of advising, assist the Director of the Department in performing the state management of the building, inspection, review and systematization of legal documents; legislation and law enforcement work on handling administrative violations.     

II. Duties and powers

 Advise the Director of the Department:

1. Submit to the Provincial People's Committee: 

a) Draft resolutions, decisions and other documents falling within the promulgation competence of the People's Council, the Provincial People's Committee in the field assigned by the Director of the Department;       

b) Draft long-term, 5-year, annual plans and schemes, projects, programs and measures to organize the performance of judicial reform tasks, build, examine, review and systematize legal documents; legislation and law enforcement on handling of administrative violations under the promulgating competence of the Provincial People's Committee.     

2. To submit to the Chairman of the Provincial People's Committee the draft decision, directive within the promulgation competence of Chairman of the Provincial People's Committee within the scope assigned by the Director of the Department.  

3. Guide, examine and organize the implementation of legal documents, plans, programs, schemes and projects already decided and approved by competent authorities within the scope and competence of state management on judicial work assigned by the Director of the Department.

4. Regarding the formulation of legal documents 

a) Take charge and cooperate with relevant agencies and organizations in appraising the request for resolution formulation of the Provincial People's Council; coordinate with the Office of the Provincial People's Committee to consider and examine the request for promulgation of the decision of the Provincial People's Committee in accordance with the law;

b) Assume and coordinate with the Office of the Provincial People's Council and relevant agencies and organizations in making a list of resolutions of the People's Council and a list of decisions of the People's Committee detailing the law, resolutions of the National Assembly, ordinances and resolutions of the Standing Committee of the National Assembly, orders and decisions of the President; monitor, urge, examine and report on the drafting of documents detailing the implementation of laws and resolutions of the National Assembly, ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee, orders and decisions of the President as prescribed by law;

c) Participate in building the draft legal documents under the promulgation competence of the Provincial People's Committee and drafted by other specialized agencies of the Provincial People's Committee; 

d) To evaluate the draft legal documents enacted under the authority of the People's Councils and People's Committees of provinces as prescribed by law;  

d) Organize to collect opinions from the people on projects, draft legal documents under the guidance of the Provincial People's Committee and the Ministry of Justice; 

e) Guiding the impact assessment of administrative procedures in the process of requesting policy formulation and drafting resolutions of the People's Council and decisions of the People's Committee in accordance with the law.

5. Regarding examination and handling of legal documents 

a) Assist the Provincial People's Committee in self-examination of documents issued by the Provincial People's Committee in accordance with law;      

b) Assist the Chairman of the Provincial People's Committee in examining documents of the People's Council and the People's Committee of the district; conduct the Divisions of Justice of the district to self-examine legal documents and examine legal documents of the People's Council and People's Committees of communes, wards and townships in accordance with law;   

c) Advise the Chairman of the Provincial People's Committee to handle detected illegal documents; examine and urge the implementation of measures to handle illegal documents in accordance with law;

d) Inspect and containing legal documents promulgated by the People's Council or the district-level People's Committee but not in the form of a resolution of the People's Council or decision of the People's Committee; documents containing legal regulations or in the same format as legal documents promulgated by chairmans of district-level People's Committees and heads of specialized agencies of district-level People's Committees. 

6. Regarding the review and systematization of legal documents: 

a) Advise the Chairman of the Provincial People's Committee to organize the review and systematization of legal documents of the People's Council and the Provincial People's Committee in accordance with the law;

b) Urging, guiding and summarizing results of review and systematization of general documents of the People's Council and the Provincial People's Committee.

7. Regarding legal work: 

a) Formulate and submit to the provincial People's Committee for promulgation the annual legal work programs and plans in the locality and organize the implementation after the programs or plans is promulgated;   

b) Manage and inspect the legal work of full-time legal officers and the Legal Divisions in the organizational structure of specialized agencies under the Provincial People's Committee;   

c) Assist the Provincial People's Committee to assume the prime responsibility for, or coordinate with ministries and branches in guiding and organizing training in skills, expertise and professionalism in legal work for full-time legal officers and Legal Divisions in the organizational structure of specialized agencies under the Provincial People's Committee;   

d) Manage, examine, guide and organize skill, professional and professional training in legal work for legal organizations of state-owned enterprises in the locality; 

d) Advise and propose to the Provincial People's Committee in building and strengthening the legal organization, implementing solutions to improve the efficiency of legal work in the locality.

8. Regarding the management of law enforcement on handling of administrative violations: 

a) Help the Provincial People's Committee monitor, guide, urge, inspect and report on the law enforcement and handling of administrative violations in the locality; propose the study and handling of regulations on handling of administrative violations which are not feasible, not suitable with reality or overlap or contradict each other according to the provisions of law;

b) Disseminate and professional training in law application on handling of administrative violations within the scope of local management;

c) Make statistics on handling of administrative violations within the scope of local management; building and managing the database on handling of administrative violations and integrating it into the national database on handling administrative violations at the Ministry of Justice.

9. Check for the agencies, organizations and individuals in the law enforcement in the area assigned by Director of the Department.    

10. Perform other duties as prescribed by law and as assigned by the Director of the Department of Justice. 

III. Organizational structure and staffing

1. Legal documents and administrative violations handling management Division has its Head, Deputy Head and Officials.  

a) The Head of the Division is the head of the unit, responsible to the Director of Department and to the law for all activities of Department and the performance of assigned functions, tasks and powers. 

b) The Deputy Head of Division is the assistant to the Head of the Division, performs a number of tasks assigned by the Head of the Division and is responsible to the Head and to the law for the assigned tasks. When the Head of Division is absent, the Deputy Head of Division is authorized by the Head to manage the activities of the Division.

c) The appointment and dismissal of Head and Deputy Heads of the Legal documents and administrative violations handling management Division shall be complied with the provisions of law.  

2. The payroll of the Legal documents and administrative violations handling management Division is the state administrative payroll, the number of which is decided by the Director of the Department of Justice out of the total number of administrative payrolls approved by the Chairman of the Provincial People's Committee.   

Đang online: 1
Hôm nay: 975
Đã truy cập: 1320431