Thanh Tra Sở - Sở Tư pháp

 

THANH TRA SỞ TƯ PHÁP

Ngày 25-01-2021

THANH TRA SỞ TƯ PHÁP

I. Vị trí, chức năng của Thanh tra Sở Tư pháp

Thanh tra Sở là cơ quan của Sở Tư pháp, giúp Giám đốc Sở Tư pháp tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Tư pháp; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành Tư pháp của Thanh tra Bộ Tư pháp.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Sở

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 24 Luật Thanh tra và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Tư pháp thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở Tư pháp.

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra, thanh tra viên và công chức khác.

a) Chánh Thanh tra là người đứng đầu Thanh tra Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

b) Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra, thực hiện một số nội dung công việc cụ thể do Chánh Thanh tra phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanh tra đi vắng, Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy quyền điều hành các hoạt động của Thanh tra Sở.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Biên chế của Thanh tra Sở là biên chế hành chính nhà nước, số lượng do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định trên tổng số biên chế hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

 

----------------------------------------------------

 

INSPECTION OF JUSTICE DEPARTMENT

 

I. Position and functions of the Inspection of Justice Department

Inspection of Department is an unit of the Department of Justice, assisting the Director of the Department of Justice in conducting administrative and specialized inspection; settlement of complaints and denunciations; anti-corruption in accordance with the law.   

Inspection of Department has its own seal and account; under the direction and administration of the Director of the Department of Justice; under the direction of inspection work and professional guidance on administrative inspection of the Provincial Inspection, on the profession of specialized inspection of Justice by the Inspection of the Ministry of Justice.  

II. Duties and powers of Inspection of Department

To advise and assist the Director of the Department in performing the duties and powers specified in Article 24 of the Law on Inspection and the following tasks and powers: 

1. To guide and inspect units under the Department of Justice in the implementation of the law provisions on inspection; settlement of complaints and denunciations and prevention and combat of corruption. 

2. Monitor, examine and urge the implementation of inspection conclusions, recommendations and handling decisions; decisions on settlement of complaints, conclusions on denunciations, handling decisions and recommendations on denunciations of the Director of the Department of Justice.

3. To summarize and report on inspection results; settle complaints and denunciations and prevent and combat corruption within the scope of management of the Department of Justice.

4. Perform other duties as prescribed by law and as assigned by the Director of the Department of Justice.

III . Organizational structure and staffing

1. Inspection of Department have Chief Inspector, Deputy Chief Inspector, inspectors and other civil servants.  

a) Chief Inspector is the head of the Inspection of Department, responsible to the Director of the Department and before the law for all activities of the Inspection and the performance of assigned functions, tasks and powers.       

b) Deputy Chief Inspector is the person who helps the Chief Inspector, perform a number of specific tasks assigned by the Chief Inspector and is responsible before the Chief Inspector and before the law for the assigned tasks. When the Chief Inspector is absent, the Deputy Chief Inspector is authorized by the Chief Inspector to manage the activities of Inspection of Department.        

c) The appointment and dismissal of Chief Inspector and Deputy Chief Inspector shall be complied with the provisions of law.

2. The staff of the Inspection of Department is the State administrative payroll, the number of which is decided by the Director of the Department of Justice out of the total number of administrative staff assigned by the Chairman of the Provincial People's Committee. 

 

Đang online: 1
Hôm nay: 592
Đã truy cập: 1339179