trung tam dich vu dau gia tai san tinh hau giang - Sở Tư pháp

 
Danh sách tin tức tạm thời không có.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày 10-07-2020

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

I. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tư pháp.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm thực hiện chức năng đấu giá các loại tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

3. Trụ sở của Trung tâm đặt tại Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, Khu vực 4, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang

1. Nhiệm vụ

a) Thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định tại Luật đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá tài sản;

b) Ban hành Quy chế cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 34 của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan;

c) Tổ chức cuộc đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng;

d) Yêu cầu người có tài sản đấu giá giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá; trường hợp được người có tài sản đấu giá giao bảo quản hoặc quản lý thì giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá;

đ) Bồi thường thiệt hại khi thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật;

e) Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

g) Lập Sổ theo dõi tài sản đấu giá, Sổ đăng ký đấu giá;

h) Đề nghị Sở Tư pháp cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên;

i) Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của tổ chức theo quy định tại Điều 20 của Luật đấu giá tài sản;

k) Báo cáo Sở Tư pháp danh sách đấu giá viên đang hành nghề, người tập sự hành nghề đấu giá tại tổ chức;

l) Báo cáo Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất theo yêu cầu;

m) Chấp hành các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra;

n) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Quyền hạn

a) Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản;

b) Tuyển dụng đấu giá viên làm việc cho tổ chức theo quy định của pháp luật;

c) Yêu cầu người có tài sản đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá;

d) Nhận thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

đ) Cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá;

e) Thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận;

g) Xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật đấu giá tài sản theo ủy quyền của người có tài sản đấu giá;

h) Phân công đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá;

i) Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật này;

k) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản có Giám đốc, Phó Giám đốc (không quá 02 người), Đấu giá viên, kế toán, thủ quỹ và các viên chức khác.

a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.    

b) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, thực hiện một số nội dung công việc cụ thể do Giám đốc Trung tâm phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm đi vắng, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy quyền điều hành các hoạt động của Trung tâm.

c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

d) Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, số lượng do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định trên tổng số biên chế sự nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.Đang online: 7
Hôm nay: 2679
Đã truy cập: 414003