trung tam dich vu va ho tro phap ly cho doanh nghiep tinh hau giang - Sở Tư pháp

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 10-07-2020

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP 

I. Vị trí và chức năng

1. Vị trí: Trung tâm Dịch vụ và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Tư pháp, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tư pháp và  các cơ quan cấp trên có liên quan.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở của Trung tâm đặt tại Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

2. Chức năng: Trung tâm có chức năng tư vấn, hướng dẫn, giải đáp và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nhiệm vụ

a) Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp giúp Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng đề án, kế hoạch thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về sự phát triển và hoạt động của Trung tâm.

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp.

d) Biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản pháp luật do Trung ương, địa phương ban hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

đ) Hướng dẫn, giải đáp, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp về lao động, thuế, hợp đồng, đầu tư và các lĩnh vực khác khi doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

e) Cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

g) Hướng dẫn, cung cấp biểu mẫu thực hiện các thủ tục hành chính.

h) Quản lý lao động, xây dựng và sử dụng đội ngũ cộng tác viên, cơ sở, vật chất của Trung tâm đúng quy định; tăng cường đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm.

i) Báo cáo Lãnh đạo Sở Tư pháp, UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo định kỳ tháng, quý, 06 tháng, năm hoặc theo yêu cầu trong trường hợp đột xuất.

k) Thực hiện nghĩa vụ tài chính (thuế và các khoản phải nộp) theo quy định.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

2. Quyền hạn

a) Được quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, số liệu phục vụ cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và việc đề cử cán bộ có trình độ, năng lực cộng tác với Trung tâm.

b) Được phối hợp, hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để chủ động tạo nguồn kinh phí tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

c) Được thu từ hoạt động tư vấn, giải đáp pháp luật và các khoản thu khác theo quy định.

d) Được ký hợp đồng với người lao động khi có nhu cầu về nhân sự; được ký các hợp đồng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm có Giám đốc, không quá 02 (hai) Phó Giám đốc, kế toán, thủ quỹ, các viên chức khác và cộng tác viên.

a) Giám đốc Trung tâm là người đại diện theo pháp luật của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tư pháp, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức tỉnh Hậu Giang.

b) Các Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số hoạt động cụ thể của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Giám đốc do Giám đốc Trung tâm đề nghị, Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, quyết định.

2. Biên chế:

Biên chế của Trung tâm là biên chế sự nghiệp, số lượng do Giám đốc Sở Tư pháp quyết định trên tổng số biên chế sự nghiệp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.Đang online: 1
Hôm nay: 738
Đã truy cập: 74225