trung tam tro giup phap ly nha nuoc tinh hau giang - Sở Tư pháp

 
Danh sách tin tức tạm thời không có.

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Ngày 06-08-2020

Description: unnamed.jpg

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC

TỈNH HẬU GIANG

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở và tài khoản riêng.

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước có chức năng cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

II. NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ BAO GỒM

1. Người có công với cách mạng.

2. Người thuộc hộ nghèo.

3. Trẻ em.

4. Người dân tộc thiểu số  trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

5. Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

6. Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

7. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ;

b) Người nhiễm chất độc da cam;

c) Người cao tuổi;

d) Người khuyết tật;

đ) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự;

e) Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình;

g) Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người;

h) Người nhiễm HIV.

Chính phủ quy định chi tiết điều kiện khó khăn về tài chính của người được trợ giúp pháp lý quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

III. PHẠM VI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Người được trợ giúp pháp lý đang cư trú tại địa phương;

2. Vụ việc trợ giúp pháp lý xảy ra tại địa phương;

3. Vụ việc trợ giúp pháp lý do cơ quan có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ở Trung ương yêu cầu.

IV. LĨNH VỰC, HÌNH THỨC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1. Trợ giúp pháp lý được thực hiện trong các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.

2. Các hình thức trợ giúp pháp lý bao gồm:

a) Tham gia tố tụng;

b) Tư vấn pháp luật;

c) Đại diện ngoài tố tụng.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

STATE LEGAL AID CENTER OF HAU GIANG PROVINCE

I. LOCATION, FUNCTIONS

State Legal Aid Center is a public non-business unit attached to provincial-level Justice Department, which is established by provincial-level People’s Committee and has the legal person status, its own seal, head office and bank account.

State Legal Aid Center has the function of providing free legal services to legal aid beneficiaries in legal aid cases in accordance with the Law on Legal Aid, contributing to ensure human rights, citizenship in access to justice and equality before the law.  

II. LEGAL ASSISTANCE RESPONSIBILITIES INCLUDING US

1. People with meritorious services to the revolution.

2. People from poor households. 

3. Children.

4. Ethnic minority people residing in areas with extremely difficult socio-economic conditions.

5. The accused who are aged between full 16 years and under 18 years.

6. The accused who are members of households living just above the poverty line.

7. People experiencing financial difficulties who fall into one of the following cases:

a) Natural parents, spouses or children of fallen heroes or persons nurturing fallen heroes during their childhood;

b) Agent orange victims;

c) The elderly;

d) People with disabilities;

dd) Victims in criminal cases who are aged between full 16 years and under 18 years;

e) Victims of domestic violence cases or matters;

g) Victims of human trafficking under the Law on Human Trafficking Prevention and Combat;

h) HIV-infected people.

The Government shall detail financial-difficulty conditions of legal aid beneficiaries prescribed in this Clause in conformity with socio-economic conditions.

 III. SCOPE OF LEGAL AID PROVISION

A State Legal Aid center shall provide legal aid in one of the following cases:

1. A legal aid beneficiary is residing in the locality;

2. A legal aid case or matter occurs in the locality;

3. A legal aid case or matter is requested by the central-level competent agency in charge of legal aid.

IV. FIELDS AND  FORMS OF LEGAL AID PROVISION

1. Legal aid shall be provided in law-related fields, except the fields of trade and commerce.

2. Forms of legal aid provision include:

a) Participation in legal proceedings;

b) Legal counseling;

c) Representation beyond legal proceedings.Đang online: 1
Hôm nay: 599
Đã truy cập: 1339186