xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020

Ngày 17-08-2020

Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 1002/KH-STP về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch là nhằm bồi dưỡng chuyên sâu những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; đáp ứng kịp thời, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Nội dung bồi dưỡng phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm; bám sát vào nội dung của Kế hoạch số 125/KH-UBND và Kế hoạch số 59/KH-UBND. Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng phải đảm bảo đúng thành phần, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Về đối tượng được bồi dưỡng là thanh tra và công chức pháp chế các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Phòng Tư pháp; Công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (xã, phường, thị trấn), Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (cấp xã) và Công chức Tư pháp - Hộ tịch. Về nội dung bồi dưỡng, bao gồm: Nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhNghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật; nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành; nghiệp vụ công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và cai nghiện bắt buộc và hướng dẫn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Về thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng, dự kiến tháng 9/2020./.

Phạm Văn Lực

 

 
Đang online: 1
Hôm nay: 779
Đã truy cập: 76562