Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017

Ngày 11-01-2021

Ngày 21/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 108/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

Theo đó, khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản cho một hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong trường hợp đấu giá thành được quy định như sau: Mức thù lao tối thiểu: 1.000.000 đồng/01 Hợp đồng (Một triệu đồng/một Hợp đồng); Mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm theo quy định nhưng không vượt quá 400.000.000 đồng/01 Hợp đồng thay vì không vượt quá 300.000.000 đồng/01 Hợp đồng như quy định cũ. Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản nói trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản.

Bên cạnh đó, việc xác định thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá tài sản cụ thể cho từng hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản do người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trên cơ sở kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và quy định về thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá tài sản tại Luật đấu giá tài sản.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 04/02/2021.

Ngọc Diễm

 

 

 

 
Đang online: 7
Hôm nay: 2218
Đã truy cập: 413542