xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH HẬU GIANG

Ngày 17-08-2020

 

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1355/2020/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Quyết định này quy định 16 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  và 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực, cụ thể như sau:

-  Thủ tục hành chính áp dụng chung (06 thủ tục): Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được); thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch; Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

- Thủ tục hành chính cấp huyện (05 thủ tục): Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp; thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp; thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản; thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

- Thủ tục hành chính cấp xã (05 thủ tục): Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; thủ tục chứng thực di chúc; thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

- Thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện bị bãi bỏ (02 thủ tục): Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được).

  (Đính kèm Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 24/7/2020nội dung thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực)

Thanh Kiều
Đang online: 1
Hôm nay: 905
Đã truy cập: 76688