xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Danh mục công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Ngày 17-08-2020

 

Ngày 03 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1391/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực tư vấn pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Quyết định này đã chuẩn hóa 14 thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư và 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư vấn pháp luật; bãi bỏ 09 thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư và 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính được chuẩn hóa:

- Lĩnh vực Luật sư (14 thủ tục): Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh; đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân; đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; thay đổi nội dung Giấy đăng ký  hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài; hợp nhất công ty luật; sáp nhập công ty luật; chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh; chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật; đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài; đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam; cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

- Lĩnh vực Tư vấn pháp luật (06 thủ tục): Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh; cấp thẻ tư vấn viên pháp luật; thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật; cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật.

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

- Lĩnh vực Luật sư (09 thủ tục): Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập; trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng Văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư; trường hợp tự chấm dứt hoạt động do Trưởng Văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết); thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh; chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật; giải thể Đoàn luật sư; phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư; phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư; cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư.

- Lĩnh vực Tư vấn pháp luật (05 thủ tục): Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản; chấm dứt hoạt động Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động; chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật; thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn); thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP)./.

(Đính kèm Quyết định số 1391/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư, lĩnh vực tư vấn pháp luật)

                                                                                                               Văn Tiếp                                                                                                                
Đang online: 1
Hôm nay: 774
Đã truy cập: 76557