Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Ngày 21-08-2020

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1474/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Quyết định này đã chuẩn hóa 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản và 05 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản và 08 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính được chuẩn hóa:

- Lĩnh vực Đấu giá tài sản (08 thủ tục): Cấp Thẻ đấu giá viên; cấp lại Thẻ đấu giá viên; đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản; đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản.

- Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (05 thủ tục): Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên; thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ:

- Lĩnh vực Đấu giá tài sản (04 thủ tục): Thu hồi Thẻ đấu giá viên; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác; thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

- Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (08 thủ tục): Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân; thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên; tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; gia hạn việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với Quản tài viên; hủy bỏ việc tạm đình chỉ hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trước thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh quản lý, thanh lý tài sản./.

(Đính kèm Quyết định số 1474/QĐ-UBND và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản, lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản)

                                                                                                 Văn Tiếp
Đang online: 3
Hôm nay: 76
Đã truy cập: 457894