Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Ngày 27-01-2021

Nhằm đảm bảo việc quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, thống nhất, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước tại địa phương, ngày 21/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Kế hoạch đề ra một số nội dung hoạt động cần phải thực hiện trong năm 2021 như: Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện pháp luật, rà soát văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC; tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về XLVPHC; phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về XLVPHC; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC; thực hiện Cơ sở dữ liệu XLVPHC.  

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải có trọng tâm, trọng điểm theo từng lĩnh vực, thực hiện đồng bộ, thống nhất, thường xuyên, liên tục, chính xác, khách quan; không có sự trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định. Hoạt động quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng thực hiện công tác XLVPHC trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ, đảm bảo Kế hoạch được thực hiện chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ./.

Phạm Văn Lực
Đang online: 2
Hôm nay: 204
Đã truy cập: 458021