Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Ngày 05-01-2021

Nhằm kịp thời phát hiện những nội dung văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, ngày 28/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1993/KH-UBND thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

Về công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản theo thẩm quyền: UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu thực hiện tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; Phòng Tư pháp giúp UBND cấp huyện tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do UBND cấp huyện ban hành; Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã làm đầu mối giúp UBND cấp xã thực hiện việc tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do UBND cấp xã ban hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. Các cơ quan được giao trách nhiệm tự kiểm tra phải kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các văn bản QPPL qua kiểm tra phát hiện có nội dung trái pháp luật. Đồng thời, Sở Tư pháp giúp  UBND tỉnh kiểm tra đối với văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hànhPhòng Tư pháp giúp UBND cấp huyện kiểm tra đối với văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp ban hành.

Ngoài ra, trong năm 2021 sẽ tổ chức kiểm tra văn bản QPPL theo địa bàn, chuyên đề, ngành, lĩnh vực. Theo đó, kiểm tra trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị, địa bàn; đồng thời, chọn một số chuyên đề, ngành, lĩnh vực để kiểm tra (giao Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch).

Đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm kịp thời thực hiện việc rà soát tất cả các văn bản QPPL do cơ quan mình tham mưu ban hành khi có căn cứ để thực hiện việc rà soát. Qua đó, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát theo đúng quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn khi có yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương. Trên cơ sở kết quả rà soát của các cơ quan, đơn vị, Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổng hợp, lập và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực theo đúng quy định.

Để tạo điều kiện thuận lợi giúp cơ quan Tư pháp tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL, UBND tỉnh cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc gửi văn bản quy phạm pháp luật đến cơ quan Tư pháp để kiểm tra; trách nhiệm phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, … Riêng UBND cấp huyện, căn cứ vào nội dung Kế hoạch của tỉnh sẽ xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Đồng thời, chỉ đạo UBND dân cấp xã thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL./.

Phạm Văn Lực
Đang online: 2
Hôm nay: 129
Đã truy cập: 457946