Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Hội nghị triển khai các văn bản luật

Ngày 07-08-2020

 

 Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-HĐ ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc triển khai các Luật được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua. Ngày 06 tháng 8 năm 2020, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản luật, gồm: Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Bộ luật Lao động.

Tham dự Hội nghị có trên 150 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể; các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Tổ chức pháp chế các cơ quan chuyên môn và cơ quan Báo, Đài tỉnh; đối với cấp huyện gồm có các đại biểu: Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tư pháp; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh cấp huyện và Hội Luật gia cấp huyện.