Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định số 146/2020/NĐ-CP

Ngày 06-01-2021

Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội. Trên cơ sở đó, ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/12/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định về hạng đất tính thuế, cụ thể như sau:

Kéo dài thời hạn thực hiện hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025 trên cơ sở hạng đất đã được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2011 đến hết năm 2020.

Trường hợp địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định thì thực hiện theo quy định đó đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 

Lê Thị Liếu

 

 

 

 

 
Đang online: 1
Hôm nay: 313
Đã truy cập: 458130