Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc

Ngày 16-12-2020

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2682/UBND-NCTH ngày 15/12/2020 về việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 27/UBND-NC ngày 08 tháng 01 năm 2020 về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Triển khai sâu rộng Nghị định số 117/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị và tổ chức tuyên truyền ra dân.

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, tổ chức; tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức; đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu, bia trong địa điểm không được uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý, điều hành; tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thực hiện đúng quy định về không được uống, không bán rượu, bia tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

Gương mẫu chấp hành pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm thuộc thẩm quyền xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc theo nội dung Công văn này. Đồng thời, chịu trách nhiệm đối với trường hợp để xảy ra hành vi vi phạm quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa bàn và thuộc phạm vi quản lý./.

                                                                                       Ngọc Đang

 

 

 

 

 
Đang online: 2
Hôm nay: 274
Đã truy cập: 458091