Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại

Ngày 23-10-2020

Ngày 28 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại. Theo đó, Thông tư đã quy định một số nội dung về đào tạo, bồi dưỡng nghề thừa phát lại, bồi dưỡng nghiệp vụ về thừa phát lại, tập sự và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề thừa phát lại, trang phục thừa phát lại, cụ thể như việc đào tạo, bồi dưỡng nghề Thừa phát lại; công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề Thừa phát lại ở nước ngoài; giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề Thừa phát lại; nội dung tập sự hành nghề Thừa phát lại; nhật ký tập sự, báo cáo kết quả tập sự và kiểm tra, giám sát việc tập sự; điều kiện nhận, hướng dẫn tập sự hành nghề Thừa phát lại; quyền và nghĩa vụ của người tập sự,...

Bên cạnh đó, Thông tư cũng đã quy định cụ thể về đăng ký vi bằng, cơ sở dữ liệu về vi bằng và cung cấp thông tin về vi bằng; chế độ báo cáo, sổ sách, biểu mẫu trong tổ chức và hoạt động thừa phát lại.

Triển khai thực hiện tốt Thông tư trên góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thừa phát lại, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cũng như việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội./.

(Đính kèm Thông tư số 05/2020/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

                                                                                               Văn Tiếp            
Đang online: 2
Hôm nay: 157
Đã truy cập: 457974