Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Ngày 31-10-2020

 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; vừa qua, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

Theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND, Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; hòa giải thương mại; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Sở Tư pháp có 08 đơn vị trực thuộc (giảm 03 đơn vị so với trước đây), cụ thể: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính; Phòng Công chứng tỉnh Hậu Giang; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020./.

                                                                                         Ngọc Đang    

 

 

 

 

 

 
Đang online: 3
Hôm nay: 114
Đã truy cập: 457931