Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực năm 2020

Ngày 28-01-2021

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và Nhân dân có điều kiện tìm hiểu dễ dàng, nhanh chóng những quy định của pháp luật hiện hành, góp phần thực hiện tốt khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, ngày 25/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 150/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần năm 2020.

Theo đó, từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, tỉnh Hậu Giang có 72 văn bản (22 Nghị quyết, 26 Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ và 20 văn bản (02 Nghị quyết, 18 Quyết định) hết hiệu lực một phần. Ngoài ra, có 02 văn bản (Quyết định) hết hiệu lực toàn bộ trước ngày 01/01/2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Hồng Đào
Đang online: 2
Hôm nay: 185
Đã truy cập: 458002