Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

SƠ KẾT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 -2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

Ngày 31-07-2020

Thực hiện Quyết định số 1543/QĐ-BTP ngày 03/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025, được sự cho phép của UBND tỉnh, sáng ngày 21/7/2020 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn. Chủ trì Hội nghị có ông Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và 40 đại biểu tham dự gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh; lãnh đạo UBND, Phòng Tư pháp cấp huyện; Đoàn Luật sư tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Sở Tư pháp, các Trợ giúp viên pháp lý và chuyên viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước báo cáo kết quả thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025. Theo đó, Trung tâm đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án như: Nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, chú trọng vụ việc tham gia tố tụng, đẩy mạnh hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý, xây dựng Đề án vị trí việc làm theo hướng tinh gọn bộ máy nhưng đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý. Với các nhiệm vụ trên, trong 05 năm triển khai thực hiện Đề án luôn được các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở quan tâm phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu theo từng giai đoạn, đảm bảo theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu trợ giúp pháp lý của người dân trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện đã giảm 04 biên chế, giải thể 02 Chi nhánh trực thuộc đặt tại huyện Châu Thành và tại thị xã Long Mỹ, giải thể 39 Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, thực hiện lắp đặt đường dây nóng, số vụ việc tố tụng hoàn thành tăng lên đáng kể xu hương năm sau cao hơn năm trước, số vụ việc hoàn thành đều đạt chất lượng theo tiêu chí đánh giá của Bộ Tư pháp quy định.

          Tham gia thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã đánh giá cao Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý mặc dù tinh gọn bộ máy nhưng đảm bảo được nguồn lực trợ giúp pháp lý, kịp thời bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền được tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật. Các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý trong thời gian tới như: cần sửa đổi, bổ sung Đề án với mục tiêu tạo bước chuyển biến căn bản, đột phá, đặc biệt là thực hiện các lộ trình, mục tiêu phải phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý hiện hành./.

Trung tâm TGPLNN tỉnh Hậu Giang
Đang online: 7
Hôm nay: 2579
Đã truy cập: 413903