xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

SỞ TƯ PHÁP BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2020 (mới)

Ngày 17-08-2020

Ngày 06/7/2020, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 932/KH-STP kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Mục đích và yêu cầu của việc ban hành Kế hoạch kiểm tra là đánh giá các mặt hoạt động của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành, địa phương được phân công quản lý; kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành luật và việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bo vtài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; thi hành Luật Thi hành án dân sự; thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản pháp luật thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1. Trên cơ  sở kết quả kiểm tra đánh giá đúng thực trạng tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình được phân công quản lý; kiểm tra đánh giá đúng thực trạng tình hình thi hành pháp trong lĩnh vực bo vtài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; thi hành Luật Thi hành án dân sự; thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản pháp luật thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1; mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trên cơ sở đó, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trên nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, quản lý nhà nước bằng pháp luật trong các lĩnh vực trên.

Về đối tượng và nội dung kiểm tra, Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra đối với 10 Sở, ngành tỉnh và 08 đơn vị cấp huyện. Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực như sau:  

Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bo vtài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; thi hành Luật Thi hành án dân sự; thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản pháp luật thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1. Các cơ quan, ban, ngành tỉnh trong việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện các văn bản pháp luật ngành, lĩnh vực mình quản lý và các văn bản pháp luật trong lĩnh vực bo vtài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; thi hành Luật Thi hành án dân sự; thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản pháp luật thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1. Việc bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật của ngành, địa phương; các điều kiện cho thi hành pháp luật trong lĩnh vực bo vtài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; thi hành Luật Thi hành án dân sự; thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản pháp luật thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1; công tác tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật đối với từng lĩnh vực; căn cứ vào điều kiện thực tế kiến nghị việc bảo đảm về tổ chức, biên chế và nguồn nhân lực; bố trí kinh phí thực hiện công tác này.

Về công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Công tác chỉ đạo, điều hành; việc xây dựng và tiến độ, kết quả triển khai kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bo vtài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm hành chính; kết quả theo dõi chung tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ. Việc bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm cho việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; tổng số người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh tại cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Việc thực hiện trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, pháp luật khác có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính. Về thời gian kiểm tra được xác định trong tháng 8/2020./.

Phạm Văn Lực

 

 

 
Đang online: 1
Hôm nay: 57
Đã truy cập: 74310