Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Thông tư về đăng ký thông tin trong giao dịch bảo đảm

Ngày 18-02-2021

          Ngày 17/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (Sau đây gọi tắt là Thông tư số 06).

            Thông tư số 06 được ban hành nhằm kịp thời khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn triển khai công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản trong thời gian vừa qua, hoàn thiện hơn nữa các quy định về đăng ký, qua đó tạo điều kiện thuận tiện hơn nữa cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển. Thông tư số 06 có những điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản sau đây:

            - Mở rộng loại hợp đồng được đăng ký theo yêu cầu, đáp ứng nhu cầu đăng ký phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm và đăng ký hợp đồng, tách nội dung về đăng ký hợp đồng tại Điều 5 về các trường hợp đồng đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng của Thông tư số 08/2018/TT-BTP quy định thành điều riêng về đăng ký hợp đồng. Theo đó, Thông tư số 06 bổ sung thêm loại hợp đồng được đăng ký tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản là hợp đồng ký gửi hàng hóa, đồng thời Thông tư quy định rõ việc đăng ký hợp đồng được thực hiện theo yêu cầu của các bên nhằm công khai hóa thông tin. Việc đăng ký hợp đồng không làm phát sinh hiệu lực của hợp đồng. Người yêu cầu đăng ký chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp và tính chính xác của các thông tin kê khai trong Phiếu yêu cầu đăng ký.

             - Hướng dẫn cụ thể hơn về tài sản thuộc trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng tại các Trung tâm Đăng ký, hạn chế tối đa các trường hợp Trung tâm Đăng ký phải từ chối tiếp nhận phiếu yêu cầu đăng ký hoặc hủy kết quả đăng ký trực tuyến do kê khai thông tin về tài sản không phù hợp, hướng dẫn rõ ràng hơn về các máy móc, thiết bị… thuộc trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm thông qua bổ sung tài sản phương tiện chuyên dùng, động sản khác là vật.

             - Bổ sung hướng dẫn đăng ký trực tuyến trong trường hợp không yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm, hướng dẫn việc đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm, hợp đồng trong trường hợp cá nhân, tổ chức không yêu cầu cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm; Hướng dẫn kê khai thông tin yêu cầu đăng ký cho cá nhân là sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng có nhu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm, hợp đồng và các cá nhân, tổ chức; Hướng dẫn trao đổi thông tin về biện pháp bảo đảm đã đăng ký,  bảo đảm đáp ứng tốt hơn nhu cầu trao đổi thông tin về biện pháp bảo đảm đã đăng ký, quy định về trao đổi thông tin về biện pháp bảo đảm đã đăng ký giữa Trung tâm Đăng ký và cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành phương tiện đối với phương tiện chuyên dùng có đăng ký quyền sở hữu, quyền lưu hành và thẩm quyền đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản là chứng khoán, nhằm đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Chứng khoán...

        Thông tư số 06/2020/TT-BTP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.

                                                                                                            Tấn Lộc
Đang online: 2
Hôm nay: 221
Đã truy cập: 458038