Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 26-11-2020

Ngày 18/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ký ban hành Kế hoạch số 1976/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Kế hoạch xác định rõ nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Theo đó, Kế hoạch xác định những nội dung cần thực hiện như sau: Tổ chức quán triệt việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật bằng hình thức phù hợp cho đội ngũ người làm giám định, đội ngũ quản lý công tác giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng; Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến giám định tư pháp; Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật; Củng cố, phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo hướng gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng; Phân công đơn vị làm đầu mối trong việc quản lý chung công tác giám định tư pháp ở từng lĩnh vực giám định; Đơn vị làm đầu mối tham mưu, thống kê về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng; Tổ chức bồi dưỡng hoặc tập huấn nghiệp vụ giám định và kiến thức pháp lý cần thiết cho đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, cán bộ chuyên môn làm giám định; Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp và việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan, việc thực hiện trách nhiệm về giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng; Đánh giá công tác giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý, tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động giám định tư pháp.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp các Sở, ban, ngành tỉnh và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Kế hoạch; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền./.

(Đính kèm Kế hoạch số 1976/KH-UBND ngày 18/11/2020 của

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

                                                                                                        Thiện Phú

 

 

 

 

 
Đang online: 6
Hôm nay: 2633
Đã truy cập: 413957