Xem chi tiet tin - Sở Tư pháp

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng thừa phát lại giai đoạn 2021 - 2024

Ngày 13-11-2020

Ngày 12 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1932/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2024. Theo đó, Đề án đã xác định lộ trình để phát triển Văn phòng thừa phát lại giai đoạn 2021 - 2024 là thành lập từ 01 đến 04 Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Năm 2021 thành lập 01 Văn phòng thừa phát lại tại thành phố Vị Thanh; năm 2022 thành lập 01 Văn phòng thừa phát lại tại huyện Phụng Hiệp; năm 2023 thành lập 01 Văn phòng thừa phát lại tại thị xã Long Mỹ và đến năm 2024 thành lập 01 Văn phòng thừa phát lại tại huyện Châu Thành A. Đồng thời, giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án, đặc biệt là xây dựng, trình UBND tỉnh quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang để làm cơ sở cho việc xem xét, quyết định việc thành lập Văn phòng thừa phát lại.

Việc triển khai thực hiện tốt Đề án trên góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác bổ trợ tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân trong lựa chọn việc yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án với thời gian nhanh hơn, hiệu quả hơn, bảo đảm quyền và lợi ích các bên có liên quan, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

(Đính kèm Đề án của UBND tỉnh Hậu Giang)

                                                                                                 Văn Tiếp

 

 

 
Đang online: 6
Hôm nay: 2827
Đã truy cập: 414150