Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 27-07-2020

 

Description: Tăng cường công tác thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2019Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ 04 thủ tục hành chính quy định tại Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Trong đó có 02 thủ tục hành chính do Sở Tư pháp thực hiện và 02 thủ tục hành chính do Phòng Tư pháp thực hiện, cụ thể:

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh; Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh; Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật huyện; Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện.

Như vậy sau khi bãi bỏ 04 thủ tục hành chính, lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ còn 02 thủ tục hành chính thực hiện tại UBND cấp xã: Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật và Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật./.

                                                                                                                  Ngọc Đang

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 260
Đã truy cập: 458077