Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành văn bản chỉ đạo kiện toàn, nâng cao chất lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã

Ngày 08-09-2021

Ngày 06/9/2021, đồng chí Trần Văn Huyến - Phó Bí thư Tỉnh ủy ký ban hành Công văn số 324-CV/TU về việc kiện toàn, nâng cao chất lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch. Nội dung Công văn nêu rõ:

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang từng bước được củng cố, kiện toàn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; phát huy được vai trò tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Tư pháp - Hộ tịch theo quy định của pháp luật. Từ đó, góp phần bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, việc bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch hiện nay còn những tồn tại, hạn chế nhất định: một số địa phương bố trí đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch chưa đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn theo quy định; thường xuyên chuyển đổi vị trí công tác làm ảnh hưởng đến chất lượng triển khai công tác tư pháp trên địa bàn xã, phường, thị trấn; công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức,...

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, đồng thời phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 81-CV/BCSĐ ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc kiện toàn, nâng cao chất lượng công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị, thành ủy thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với công tác Tư pháp - Hộ tịch. Chỉ đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn số 81-CV/BCSĐ ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.

2. Quan tâm chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Đồng thời, thực hiện công tác tuyển dụng, bố trí, sắp xếp công chức đảm nhận công tác Tư pháp - Hộ tịch phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn. Đối với trường hợp đã bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch nhưng chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy định thì khẩn trương kiện toàn nhân sự để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, bố trí những người có trình độ phù hợp để thay thế. Việc này, hoàn thành trong quý IV/2021.

 3. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã theo hướng bảo đảm hài hòa giữa việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tư pháp trong tình hình mới, đặc biệt là lĩnh vực chuyên sâu và am hiểu tình hình tại địa bàn dân cư của công tác hộ tịch cấp xã theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhằm xây dựng đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã đảm bảo về trình độ chuyên môn, chuyên trách, ổn định công tác lâu dài để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị, thành ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung của Công văn này; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những địa phương chưa thực hiện nghiêm việc bố trí, sắp xếp công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

                                                                                                        Ngọc Đang


Đang online: 2
Hôm nay: 505
Đã truy cập: 1016538