Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý

Ngày 19-09-2022

Ngày 05 tháng 9 năm 2022, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BTP quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý áp dụng đối với viên chức trợ giúp viên pháp lý làm việc tại các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hình ảnh các Trợ giúp viên pháp lý tham gia phiên tòa hình sự sơ thẩm

         

Cụ thể, theo đó mã số và phân hạn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý có sự bổ sung thêm trợ giúp viên pháp lý hạng I - Mã số: V02.01.00 vào mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý hiện có gồm trợ giúp viên pháp lý hạng II - Mã số: V02.01.01, trợ giúp viên pháp lý hạng III - Mã số: V02.01.03. Thông tư này quy định cụ thể các tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng cho từng hạng chức danh nghề nghiệp trợ giúp viên pháp lý; Nguyên tắc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trợ giúp viên pháp lý. Các trường hợp đã được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý hạng II và hạng III trước ngày có hiệu lực thi hành thì tiếp tục giữ chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm.

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2022 và thay thế Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý./.

Trúc Loan

 

 

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1489
Đã truy cập: 1333574