Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Bộ Tư pháp phát động phong trào thi đua theo chuyên đề giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 19-09-2022

Với mục đích đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tư pháp về nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ Tư pháp, qua đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị được giao. Ngày 13/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Quyết định số 1860/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp” giai đoạn 2022 - 2025.

Đối tượng thi đua gồm: Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp.

Nội dung và tiêu chí thi đua được đề ra như sau: Thứ nhất, thi đua đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ Tư pháp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Tư pháp. Thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mà trọng tâm là Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ: (1) Thi đua tham mưu với Quốc hội, Chính phủ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; (2) Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ đối với xã hội, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp; (3) Thi đua nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, tiếp tục giảm án tồn, đồng thời nâng cao tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc và về tiền, rút ngắn thời gian thi hành án dân sự; (4) Thi đua nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tiếp tục phát triển các dịch vụ pháp lý, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tư pháp, khả năng tiếp cận với công lý của người dân, doanh nghiệp; (5) Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp; (6) Thi đua nâng cao hiệu quả công tác pháp luật quốc tế, tăng cường vai trò của Bộ Tư pháp giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh từ quá trình hội nhập; chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp; (7) Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng Bộ, ngành Tư pháp, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học pháp lý.

Phong trào thi đua được thực hiện thường xuyên từ nay đến năm 2025. Kết thúc năm 2023, tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua trong toàn ngành Tư pháp. Tổng kết phong trào thi đua được thực hiện trong năm 2025 vào dịp tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành tiến hành phát động phong trào thi đua và tổ chức thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị mình nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành Tư pháp. Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin, báo cáo theo quy định…

                                                                                         Ngọc Đang

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1334
Đã truy cập: 1333419