Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo chỉ đạo điểm

Ngày 15-11-2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-STP ngày 28 tháng 10 năm 2021 về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021, ngày 11 tháng 11 năm 2021, Sở Tư pháp đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2021 giành cho các đối tượng là hòa giải viên ở cơ sở bằng hình thức trực tuyến.