Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 22-04-2022

Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đảm bảo phù hợp với quy định tại Luật Phí và lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời, phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tiễn phát sinh khi áp dụng thực hiện trên thực tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thông qua Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND quy định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Nghị quyết này áp dụng đối với: Người nộp phí, lệ phí bao gồm tổ chức, cá nhân được cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước theo quy định của Luật Phí và lệ phí; Tổ chức thu phí, lệ phí bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được thu phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí; Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

Theo đó, Nghị quyết đã thông qua cụ thể danh mục, mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho đơn vị thu đối với các khoản phí thuộc 07 lĩnh vực, bao gồm: giao thông vận tải; văn hóa, thể thao, du lịch; tài nguyên và môi trường; tư pháp; nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng thời, thông qua danh mục, mức thu đối với các khoản lệ phí gồm: đăng ký cư trú; hộ tịch; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy phép xây dựng; đăng ký kinh doanh. Bên cạnh đó, Nghị quyết còn quy định về các trường hợp được miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định.

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND)

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2021 và thay thế Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

                                                                                Lê Thị Liếu

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 53
Đã truy cập: 1340213