Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý

Ngày 04-06-2021

 

          Để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về thù lao, bồi dưỡng và thủ tục thanh toán thù lao, bồi dưỡng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý. Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BTP về việc hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý.

Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư, thời gian theo buổi làm việc thực tế được áp dụng đối với các vụ việc trợ giúp pháp lý theo hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng do người thực hiện trợ giúp pháp lý lựa chọn để làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc. Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định căn cứ để tính thời gian thực hiện trợ giúp pháp lý đối với vụ việc tham gia tố tụng trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và đại diện ngoài tố tụng gồm: Tham gia hỏi cung bị can hoặc lấy lời khai bị hại; Làm việc với người được trợ giúp pháp lý, xác định quan hệ tranh chấp, đánh giá yêu cầu khởi kiện... và thực hiện các công việc tham gia tố tụng khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Tại Điều 8 của Thông tư quy định cách thức xác định thời gian trong một số trường hợp đặc biệt như sau: Trường hợp 02 người thực hiện trợ giúp pháp lý trở lên thực hiện trợ giúp pháp lý cho 01 người được trợ giúp pháp lý trong cùng một vụ việc theo quy định của pháp luật thì thời gian làm căn cứ chi trả thù lao, bồi dưỡng thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý là thời gian thực tế của từng người thực hiện trợ giúp pháp lý đã thực hiện nhưng tổng số thời gian không quá 30 buổi làm việc/01 vụ đối với vụ việc tham gia tố tụng hoặc không quá 20 buổi làm việc/01 vụ việc đối với vụ việc đại diện ngoài tố tụng.

          Thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2021. Thay thế Thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý và Thông tư số 05/2017/TT-BTP ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý./.

                                                                                                        Ngọc Hà


Đang online: 4
Hôm nay: 1528
Đã truy cập: 466676