Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Chi bộ 3 tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Ngày 05-11-2021

CHI BỘ 3 TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Xây dựng và phát triển đảng viên được Đảng bộ Sở Tư pháp xác định là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên quan tâm chỉ đạo các Chi bộ triển khai thực hiện tốt. Đối với Chi bộ 3, qua thời gian chăm bồi, theo dõi quá trình phấn đấu của đồng chí Lê Trung Kiên, giới thiệu của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp, được sự thống nhất của Đảng ủy Sở Tư pháp, Chi bộ 3 tiến hành xác minh thông tin, lịch sử chính trị, trên cơ sở đó Chi bộ hoàn thiện hồ sơ đề nghị Đảng bộ Sở Tư pháp xem xét, trình Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh kết nạp.

Trên cơ sở Quyết định số 721-QĐ/ĐUK ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc kết nạp đảng viên, ngày 05 tháng 11 năm 2021 Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lê Trung Kiên - Nhân viên Văn phòng Sở Tư pháp. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Chi bộ 3 đã công bố và trao quyết định kết nạp đảng cho đồng chí Lê Trung Kiên. 

 

(Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Chi bộ 3 công bố và trao quyết định kết nạp đảng

cho đồng chí Lê Trung Kiên)

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Trung Kiên đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.