Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 26-03-2021

                                   

Ngày 22 tháng 01 năm 2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở các Chỉ thị của Trung ương và Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thật sự là ngày hội của toàn dân; tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân trong tỉnh tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt các nội dung sau:

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan có kế hoạch triển khai, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo quy định của Hiến pháp; Luật Bu cử đại biu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các nội dung cơ bản của Luật Tchức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyn địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử.

- Cục Thống kê tỉnh cung cấp số liệu và hướng dẫn Chi cục Thống kê khu vực huyện, thị xã, thành phố cung cấp số liệu dân số đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 của từng địa phương để làm căn cứ tính slượng đại biểu Quốc hội và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cp ở mi đơn vị hành chính.

- Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bu cử, đặc biệt trước và trong ngày bu cử 23 tháng 5 năm 2021.

          - Ngành Công an, Quân sự xây dựng kế hoạch, phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; chủ động sẵn sàng lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự tại những địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng quân đội, công an các cấp tham gia cuộc bầu cử.

- Sở Tài chính bố trí kinh phí kịp thời để các cơ quan, đơn vị và các địa phương thực hiện công tác bầu cử; lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử, bảo đảm kinh phí được sử dụng đúng mục đích, yêu cầu, tiết kiệm và hiệu quả.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thương xuyên theo dõi tình hình, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chủ động xây dựng các phương án nhằm kịp thời ứng phó với những tình huống dịch bệnh có thể xảy ra ở một số khu vực trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Đồng thời phối hợp với Ban Chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh ủy tổ chức khám sức khỏe cho đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

- Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trước, trong và sau bầu cử.

- Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử; kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, cập nhật tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử tại các đơn vị, địa phương để kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chính phủ theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, một số hội thi nhằm tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

- Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Kế hoạch công tác bầu cử của Hội đồng bầu cử quốc gia, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ động thực hiện và bảo đảm tiến độ việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử; công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; trình tự các bước tiến hành công việc trước, trong, sau ngày bầu cử và các điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ cho bầu cử.

- Chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, các cơ quan có liên quan trong việc giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử. Chỉ đạo các cơ quan quân đội, công an, y tế ở địa phương xây dựng các kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và tại các điểm bỏ phiếu; đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật; xây dựng phương án dự phòng bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

- Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình có kế hoạch chỉ đạo các tổ chức, đơn vị trực thuộc tham gia tích cực phục vụ tốt cuộc bầu cử.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời gửi báo cáo đến Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chính phủ tình hình công tác chuẩn bị, triển khai và tổ chức cuộc bầu cử, ngày bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn của cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp./.

          Ngọc Hằng

 

 

 

 


Đang online: 4
Hôm nay: 1503
Đã truy cập: 466651