Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý năm 2023

Ngày 03-01-2023

Để tiếp tục triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhất là trong lĩnh vực tham gia tố tụng (TGTT). Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã có Công văn số 5282/BTP-TGPL về việc ban hành chỉ tiêu thực hiện vụ việc TGTT của Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL) năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu thực hiện vụ việc TGTT của TGVPL

- TGVPL được bổ nhiệm dưới 03 năm: Đạt chỉ tiêu từ 07 đến 12 vụ việc; đạt chỉ tiêu khá từ 13 đến 16 vụ việc và đạt chỉ tiêu tốt từ 17 vụ việc trở lên.

- TGVPL được bổ nhiệm từ đủ 03 năm đến dưới 05 năm: Đạt chỉ tiêu từ 11 đến 15 vụ việc; đạt chỉ tiêu khá từ 16 đến 21 vụ việc và đạt chỉ tiêu tốt từ 22 vụ việc trở lên.

- TGVPL được bổ nhiệm 05 năm trở lên: Đạt chỉ tiêu từ 14 đến 21 vụ việc; đạt chỉ tiêu khá từ 22 đến 27 vụ việc và đạt chỉ tiêu tốt từ 28 vụ việc trở lên.

2. Các trường hợp miễn, giảm chỉ tiêu vụ việc TGTT và biến động trong việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc

- Miễn hoặc không tính chỉ tiêu vụ việc TGTT trong các trường hợp TGVPL: Được cử đi học, nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ hoặc vắng mặt có lý do hợp pháp khác mà có thời gian vắng mặt tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Trung tâm) trên 08 tháng; được bổ nhiệm dưới 04 tháng; không tính chỉ tiêu đối với các trường hợp biệt phái, điều động, luân chuyển...

- Giảm thực hiện chỉ tiêu vụ việc TGTT trong các trường hợp: Giám đốc, Quyền Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm thực hiện ít nhất 30% chỉ tiêu, Phó Giám đốc thực hiện ít nhất 60% chỉ tiêu; TGVPL được cử đi học, nghỉ ốm, thai sản, nghỉ hoặc vắng mặt có lý do hợp pháp khác mà có thời gian vắng mặt tại Trung tâm từ 08 tháng trở xuống; TGVPL bổ nhiệm từ đủ 04 tháng đến dưới 01 năm thì chỉ tiêu vụ việc được tính tương ứng với thời gian mà TGVPL đó được bổ nhiệm. Bên cạnh đó, Công văn cũng quy định rõ về các trường hợp biến động trong thực hiện chỉ tiêu vụ việc TGTT.

Qua việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc TGTT, TGVPL trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tích cực thực hiện vụ việc TGTT, bảo đảm chất lượng vụ việc TGPL theo quy định./.

Mỹ Anh


Đang online: 1
Hôm nay: 256
Đã truy cập: 1332342