Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển trên địa bàn tỉnh

Ngày 15-12-2022

Nhằm mục tiêu khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ, thu hút nhân tài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm công tác luân chuyển, ngày 09 tháng 12 năm 2022 HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, bao gồm các chính sách hỗ trợ như sau:

- Chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học: Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học khi tốt nghiệp được hỗ trợ một lần như sau:

+ Tiến sĩ: 150.000.000 đồng/người.

+ Bác sĩ Chuyên khoa II: 150.000.000 đồng/người.

+ Thạc sĩ: 80.000.000 đồng/người.

+ Bác sĩ Chuyên khoa I: 80.000.000 đồng/người.

Đối với viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế, khi được cử tham gia đào tạo sau đại học được hưởng bằng 50% mức hỗ trợ đào tạo sau đại học; Đối tượng thuộc cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương được hỗ trợ 70% mức hỗ trợ đào tạo sau đại học nêu trên và chỉ áp dụng đối với trường hợp không nhận chế độ hỗ trợ của cơ quan, đơn vị và đáp ứng các điều kiện được theo quy định.

- Chính sách hỗ trợ khuyến khích tự đào tạo sau đại học: Cán bộ, công chức, viên chức được khuyến khích tự đào tạo sau đại học khi tốt nghiệp được hỗ trợ một lần bằng 70% mức hỗ trợ đào tạo sau đại học.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ Thạc sĩ,  Bác sĩ chuyên khoa I sau khi tốt nghiệp mà không nhận hỗ trợ, có nguyện vọng tiếp tục học cao hơn thì chỉ được nhận một mức cao nhất và phải được sự thống nhất của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chính sách hỗ trợ thu hút nhân lực:

+ Giáo sư: 300.000.000 đồng/người.

+ Phó Giáo sư: 300.000.000 đồng/người.

+ Tiến sĩ: 200.000.000 đồng/người; trường hợp tốt nghiệp ngoài nước được hỗ trợ 250.000.000 đồng/người.

+ Bác sĩ chuyên khoa II: 200.000.000 đồng/người; trường hợp tốt nghiệp ngoài nước được hỗ trợ 250.000.000 đồng/người.

+ Thạc sĩ: 140.000.000 đồng/người; trường hợp tốt nghiệp ngoài nước được hỗ trợ 160.000.000 đồng/người;

+ Bác sĩ chuyên khoa I: 140.000.000 đồng/người; trường hợp tốt nghiệp ngoài nước được hỗ trợ 160.000.000 đồng/người;

+ Bác sĩ Nội trú: 160.000.000 đồng/người;

+ Người được thu hút đến công tác tại tỉnh Hậu Giang được hỗ trợ tiền thuê nhà 05 triệu đồng/tháng, thời gian hỗ trợ không quá 12 tháng.

- Chính sách hỗ trợ biệt phái: Chính sách này chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị Trung ương biệt phái về công tác tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị theo yêu cầu của tỉnh Hậu Giang, mức hỗ trợ như sau:

+ Mức hỗ trợ một lần là 150.000.000 đồng/người. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là nữ được hỗ trợ thêm 20.000.000 đồng/người.

+ Được hỗ trợ chi phí đi lại thường xuyên hàng tháng trong thời gian biệt phái là 1.500.000 đồng/người.

+ Được bố trí nơi ở, hưởng chính sách tại cơ quan, đơn vị nhận biệt phái.

- Chính sách hỗ trợ luân chuyển thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý:

+ Mức hỗ trợ một lần chính sách luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức từ 10 km trở lên là 25.000.000 đồng/người; dưới 10 km là 20.000.000 đồng/người (khoảng cách km được tính từ cơ quan, đơn vị đang làm việc đến cơ quan, đơn vị được luân chuyển đến). Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là nữ được hỗ trợ thêm 10.000.000 đồng.

+ Được hỗ trợ chi phí đi lại thường xuyên hàng tháng trong thời gian luân chuyển từ 10 km trở lên là 1.500.000 đồng/người; dưới 10 km là 1.000.000 đồng/người (khoảng cách km được tính từ cơ quan, đơn vị đang làm việc đến cơ quan, đơn vị được luân chuyển đến).

+ Được bố trí nơi ở, hưởng chính sách tại cơ quan, đơn vị luân chuyển đến.

- Chính sách luân chuyển thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện quản lý:

+ Mức hỗ trợ một lần dành cho chính sách luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức từ 10 km trở lên là 10.000.000 đồng/người; dưới 10 km là 8.000.000 đồng/người (khoảng cách km được tính từ cơ quan, đơn vị đang làm việc đến cơ quan, đơn vị được luân chuyển đến). Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là nữ được hỗ trợ thêm 10.000.000 đồng/người.

+ Được hỗ trợ chi phí đi lại thường xuyên hàng tháng trong thời gian luân chuyển là 500.000 đồng/người.

+ Được bố trí nơi ở, hưởng chính sách tại cơ quan, đơn vị luân chuyển đến.

Tại Nghị quyết cũng xác định rõ từng đối tượng được được hưởng chính sách; điều kiện cụ thể phải đáp ứng; đền bù kinh phí hỗ trợ nếu không thực hiện đúng cam kết; nguồn kinh phí thực hiện đối với từng chính sách cụ thể.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 năm 2022 và thay thế Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Hậu Giang quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học và thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc thông qua chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của HĐND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc thông qua chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

                                                                        Lê Thị Liếu

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 388
Đã truy cập: 1332474