Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ngày 19-07-2021

Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang. Theo đó, Quyết định này đã chuẩn hóa 09 thủ tục hành chính và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp, cụ thể như sau:

1. Thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giám định tư pháp:

- Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp;

- Miễn nhiệm giám định viên tư pháp;

- Cấp lại thẻ giám định viên tư pháp;

- Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp;

- Đăng ký hoạt động Văn phòng giám định tư pháp;

- Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp;

- Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp;

- Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng giám định tư pháp;

- Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất.

2. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp:

- Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp;

- Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động;

- Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động;

- Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp.

(Đính kèm Quyết định số 1335/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh)

                                                                                                 Văn Tiếp  


Đang online: 4
Hôm nay: 1129
Đã truy cập: 466286