Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản

Ngày 26-08-2021

Ngày 20/8/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo số 2859/TB-BTP về việc công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Theo đó, Bộ Tư pháp công bố danh sách 744 tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Trong quá trình hoạt động đấu giá tài sản, các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh của các tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Theo Thông báo này hiện có 05 tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (số liệu được cập nhật đến ngày 20/8/2021).

Nội dung Thông báo và Danh sách đính kèm được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tại địa chỉ https://dgts.moj.gov.vn/./.

Hồng Đức


Đang online: 2
Hôm nay: 1149
Đã truy cập: 466306