Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy trình nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành Tư pháp tỉnh Hậu Giang

Ngày 10-11-2022

Ngày 09 tháng 11 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và quy trình nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hậu Giang và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2022. Theo Quyết định này, có 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy trình nội bộ; 25 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực tư pháp, cụ thể như sau:

Thứ nhất, 25 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực quốc tịch, công chứng, hộ tịch và thực hiện quy trình nội bộ:

(1) Cấp tỉnh (02 thủ tục): Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước; Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên.

(2) Cấp huyện (11 thủ tục): Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiThủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch); Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

(3) Cấp xã (12 thủ tục): Thủ tục Đăng ký khai sinh; Thủ tục Đăng ký kết hôn; Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thủ tục Đăng ký khai tử; Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động; Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động; Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động; Thủ tục Đăng ký lại khai sinh; Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Thủ tục Đăng ký lại kết hôn; Thủ tục Đăng ký lại khai tử.

Thứ hai, 25 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực quốc tịch, công chứng, hộ tịch (đính kèm Phụ lục TTHC bị bãi bỏ).

(Đính kèm Quyết định số 1862/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và các Phụ lục TTHC)

Văn Tiếp

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 376
Đã truy cập: 1332462