Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 21-10-2021

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh. Theo Danh mục, có 06 hồ, ao không được san lấp, cụ thể:

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Thủ trưởng sở, ban, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Quyết định này; hàng năm rà soát, thống kê, cập nhật và tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quy định. Bên cạnh đó, giao UBND: thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, huyện Vị Thủy có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn nơi có hồ, ao thuộc Danh mục nêu trên và tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao thực hiện quản lý, bảo vệ hồ, ao không được san lấp; ngăn chặn các hành vi lấn chiếm, san lấp làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm chất lượng nguồn nước, ảnh hưởng cảnh quan môi trường, giảm hiệu quả trong việc tiêu thoát nước, phòng, chống ngập lụt, gây mất an toàn trong việc cung cấp nước cho sinh hoạt và cho các mục đích sử dụng nước thiết yếu khác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Võ Thị Điểm

 

 

 

 

 


Đang online: 3
Hôm nay: 1400
Đã truy cập: 1009717