Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2021

Ngày 11-02-2022

Ngày 24/01/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành Quyết định số 91/QĐ-BTP về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2021. Theo Quyết định số 91/QĐ-BTP, tổng số văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp trong năm 2021 là 37 văn bản (bao gồm: 21 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 16 văn bản hết hiệu lực một phần) thuộc các lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp (06 văn bản); Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và đăng ký biện pháp bảo đảm (02 văn bản); Lý lịch tư pháp (01 văn bản); Hình sự (06 văn bản); Nuôi con nuôi (03 văn bản); Thi hành án dân sự (05 văn bản); Trợ giúp pháp lý (04 văn bản); Phổ biến, giáo dục pháp luật (03 văn bản); Xây dựng văn bản (02 văn bản); Xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (02 văn bản); Lĩnh vực khác (01 văn bản); Pháp luật quốc tế (01 văn bản); Tổ chức cán bộ (01 văn bản).

(Chi tiết Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực)

Quyết định số 91/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/01/2022./.

                                                                                               Ngọc Đang

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1032
Đã truy cập: 1320488