Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022

Ngày 02-02-2023

Ngày 30 tháng 01 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CP về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Chính phủ quyết nghị giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tại Nghị quyết Chính phủ giao Bộ Tài chính có nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo nội dung trên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2023 và thay thế gạch đầu dòng thứ tư điểm a mục 3 phần II Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình./.

Lê Thị Liếu


Đang online: 1
Hôm nay: 309
Đã truy cập: 1332395