Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang - Quy đinh về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 31-08-2022

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, phát huy hiệu lực, hiệu quả; góp phần tăng nguồn thu ngân sách địa phương, thúc đẩy sử dụng hợp lý tài nguyên đất. Ngày 26 tháng 8 năm 2022, UBND tỉnh Hậu Giang ký Quyết định ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo Quy định, đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng và đủ điều kiện để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện được tham gia đấu giá là các đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc xây dựng nhà ở phải đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai phải có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư khác. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. Đối với khu đất đấu giá thuộc khu vực đã được quy hoạch để đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều này còn phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản.

Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất là quỹ đất theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, gồm: Đất Nhà nước thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai; thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai; thu hồi do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai. Đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước. Đất do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; tổ chức phát triển quỹ đất được giao quản lý mà Nhà nước chưa giao hoặc cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật. Đất do các tổ chức được giao để quản lý theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 8 Luật Đất đai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao, cho thuê để sử dụng theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2022.

                                                                                       Thu Hường

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1328
Đã truy cập: 1333413