Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang: Ban hành Quy định mới về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh

Ngày 26-07-2021

Nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đội ngũ nhân lực có trình độ công nghệ thông tin chuyên môn cao; chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới, ngày 14/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin được xác định theo trình độ đào tạo công nghệ thông tin (bao gồm các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin theo quy định pháp luật hiện hành) của cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:

- Trình độ tiến sĩ:                                         1.200.000 đồng/người/tháng

- Trình độ thạc sĩ:                                           800.000 đồng/người/tháng

- Trình độ đại học:                                          600.000 đồng/người/tháng

- Trình độ khác (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp): 400.000 đồng/người/tháng

Mức chi hỗ trợ được trả theo lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và các phí khác.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng các mức hỗ trợ ưu đãi khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì chỉ được hưởng theo 01 (một) mức cao nhất.

Về xác định đối tượng được hưởng, Nghị quyết quy định: Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phê duyệt danh sách. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin được hỗ trợ do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quyết định, phù hợp với nhu cầu của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24/7/2021./.


Đang online: 2
Hôm nay: 1500
Đã truy cập: 466648