Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang: Triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông năm 2023

Ngày 02-02-2023

Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông an toàn trong các tầng lớp Nhân dân, ngày 17 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về việc năm an toàn giao thông 2023.

Với nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của tỉnh Hậu Giang là:

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2023. Kiên trì, tích cực xây dựng văn hóa giao thông an toàn; thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên mạng xã hội; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và đảm bảo khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan chức năng có liên quan trong thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Chú trọng đầu tư, nâng cấp, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giao thông, đảm bảo giao thông được thông suốt, thuận tiện và an toàn; tiếp tục hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ theo tiêu chuẩn Quốc gia về báo hiệu đường bộ; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải. Tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ cương trong công tác đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe; bằng, chứng chỉ chuyên môn đối với người điều khiển phương tiện đường thủy.

- Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông; tổ chức các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các dịp Lễ, Tết.

- Xây dựng mô hình mới và nhân rộng các mô hình có cách làm hay và hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị và tập huấn kỹ năng sơ cứu tai nạn giao thông cho các tình nguyện viên, nhân viên y tế cơ sở, lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia giao thông.

Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo Kế hoạch số 506/KH-UBATGTQG ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông năm 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” và kế hoạch này. Đồng thời, Quán triệt chủ đề Năm An toàn giao thông 2023 đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông an toàn; đồng thời vận động tất cả cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2023.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch phối hợp về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2023. Trong đó, trọng tâm là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông an toàn trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân.

- Đẩy mạnh phong trào “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” trong năm 2023. Tiếp tục triển khai việc ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến hộ gia đình, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông an toàn đến tận cơ sở nhằm xây dựng ý thức văn hóa giao thông; đồng thời, nâng cao nhận thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là địa bàn nông thôn. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và người lao động gương mẫu tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đồng thời, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia giữ gìn trật tự vỉa hè, đường phố, hành lang an toàn giao thôngtham gia xây dựng, bảo vệ giao thông nông thôn.

- Duy trì và phát huy các mô hình hoạt động có hiệu quả về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như: Tổ Tự quản về bảo trật tự, an toàn giao thông; Tổ dặm vá đường; Tuyến đường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; … Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về vận động toàn dân tham gia bảo vệ, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ, nhất là trong địa bàn đô thị, các khu dân cư dọc theo các tuyến giao thông trọng điểm.

- Tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh và các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2023.

Riêng, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023, với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tùy theo tình hình và điều kiện của địa phương, tổ chức các hoạt động ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin cơ sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2023, trong đó phát huy tốt các loại hình tuyên truyền như: Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn; Trạm Truyền thanh ấp, khu vực; xe thông tin lưu động, loa tay; cổ động trực quan,... để phục vụ công tác tuyên truyền.

- Tăng cường các biện pháp cảnh giới, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông như: sơn kẻ vạch gờ giảm tốc, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm từ đường phụ ra đường chính tại tất cả các điểm giao cắt giữa đường huyện, đường xã, đường nội bộ, đường giao thông nông thôn (bao gồm cả lối đi dân sinh); cương quyết không để phát sinh lối đi dân sinh trái phép tại các dốc cầu trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh…

- Quan tâm công tác duy tu, sửa chữa các tuyến giao thông do địa phương quản lý, kịp thời khắc phục những bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông; phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh quản lý tốt hành lang an toàn đường bộ, đường thủy nội địa, thường xuyên phát quang tạo đường thông, hè thoáng và mỹ quan đô thị, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông được thông suốt và an toàn.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, đặc biệt là các tuyến lộ giao thông nông thôn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để giáo dục, răn đe; huy động tối đa các lực lượng khác ngoài Cảnh sát giao thông - Trật tự tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày nghỉ Lễ, Tết; quản lý chặt chẽ hoạt động bến khách ngang sông, đình chỉ hoạt động các phương tiện không đảm bảo các điều kiện về an toàn, kiên quyết không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn./.

Sưu tầm: Nguồn Báo Hậu Giang

Huỳnh Diệu


Đang online: 1
Hôm nay: 365
Đã truy cập: 1332451