Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022

Ngày 15-03-2022

Nhằm triển khai có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015, Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 10) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Hội đồng) đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐPHLNTGPL, ngày 11 tháng 3 năm 2022  của Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (kèm theo Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2022). Hội đồng đã xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt tố tụng gồm những nội dung chính sau:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12 tháng năm 11 năm 2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; Công văn số 503/BTP-TGPL ngày 23 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia tổ chức phiên tòa trực tuyến và thực hiện chuyển đổi số.

- Xây dựng, ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra công tác phối hợp: Xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch hoạt động của Hội đồng, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp tại các Cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện trong hoạt động phối hợp trợ giúp pháp lý.

- Tập huấn chuyên sâu các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cho thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người thực hiện trợ giúp pháp lý; Tăng cường tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý (có thể lồng nghép nội dung tập huấn về các văn bản trên cho người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thông qua các hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo, toạ đàm).

Ngoài ra, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước còn có nhiệm vụ: Thông báo, cập nhật danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý cho cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ. Kiểm tra diện người được trợ giúp pháp lý. Xây dựng, biên soạn và in ấn lắp đặt, thay thế Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, cung cấp biểu mẫu về trợ giúp pháp lý; tham mưu tổ chức thực hiện Hội nghị sơ kết, tổng kết kết quả của Hội đồng.

Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp trong hoạt động tố tụng năm 2022 được ban hành góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, đặc biệt để đảm bảo người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý của Nhà nước./.

                                                                                                                Ngọc Hà

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 47
Đã truy cập: 1340207