Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2022

Ngày 26-05-2022

Nhằm phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác cải cách tư pháp, đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, ngày 19 tháng 5 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Kế hoạch đã quy định cụ thể nội dung thực hiện gồm: Triển khai, quán triệt, thông tin, tuyên truyền về cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là các cơ quan Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ; hoàn thiện chính sách pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp; thi hành án; bổ trợ tư pháp; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Tư pháp; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ Tư pháp, bổ trợ tư pháp; đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động tư pháp. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp năm 2022 tại địa phương.

Việc thực hiện tốt Kế hoạch trên sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa của chủ trương cải cách tư pháp trong đời sống xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường pháp lý ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Lê Thị Liếu

 


Đang online: 1
Hôm nay: 9
Đã truy cập: 1340169