Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2023

Ngày 29-12-2022

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế. Đồng thời, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện tốt việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 27 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Kế hoạch đã quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức quán triệt Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên pháp chế; nâng cao năng lực đội ngũ công chức pháp chế; Hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan ngoài cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, của các daonh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; đánh giá chất lượng hoạt động của công tác pháp chế và chế độ báo cáo, kinh phí thực hiện.

Việc thực hiện tốt Kế hoạch trên sẽ góp phần từng bước nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh cũng như doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý; tăng cường vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Lê Thị Liếu

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 279
Đã truy cập: 1332365