Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Ngày 30-12-2021

Nhằm kịp thời phát hiện những nội dung văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 224/KH-UBND thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Theo đó, công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa VBQPPL phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, người có thẩm quyền trong quá trình thực hiện công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, cụ thể:

Về công tác tự kiểm tra và kiểm tra VBQPPL theo thẩm quyền: UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu thực hiện tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; Phòng Tư pháp giúp UBND cấp huyện tự kiểm tra 100% VBQPPL do UBND cấp huyện ban hành; Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã làm đầu mối giúp UBND cấp xã thực hiện việc tự kiểm tra 100% VBQPPL do UBND cấp xã ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Các cơ quan được giao trách nhiệm tự kiểm tra phải kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các VBQPPL được kiểm tra phát hiện có nội dung trái pháp luật.

Đối với công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPLcác cơ quan chuyên môn có trách nhiệm kịp thời thực hiện việc rà soát tất cả các VBQPPL do cơ quan mình tham mưu ban hành khi có căn cứ để thực hiện việc rà soát hoặc rà soát theo chuyên đề, địa bàn, lĩnh vực theo yêu cầu của Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh, trong đó đặc biệt tập trung rà soát toàn bộ các VBQPPL được Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh ban hành liên quan đến thể chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội (tập trung vào các lĩnh vực: tài chính, đầu tư, đất đai, xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, khoa học - công nghệ và các chính sách, quy định có liên quan đến cải cách hành chính) nhằm kịp thời phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, gây cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi giúp cơ quan Tư pháp tham mưu thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL, UBND tỉnh cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch sẽ góp phần tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh./.

Lê Thị Liếu

 

 

 

 


Đang online: 1
Hôm nay: 1021
Đã truy cập: 1320477