Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 13-04-2021

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật, ngày 06/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND triển khai thi hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 18/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực thi thể chế, chính sách của tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch đề ra một số nội dung cụ thể cần phải thực hiện như: Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 43/CT-TTg và Chỉ thị số 05-CT/TU nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và thi hành pháp luật; nhóm hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Gồm: Rà soát, đề xuất nội dung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo những nội dung định hướng trong văn kiện của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, hoàn thiện thể chế ở địa phương; rà soát quy định pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý để đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật, kịp thời xử lý những nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không phù hợp thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức các Đoàn Công tác đi học tập kinh nghiệm xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh, thành phố;...); nhóm hoạt động liên quan đến việc tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật (Gồm: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật ở địa phương để đề ra biện pháp xử lý, kiến nghị các biện pháp xử lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật; thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương về theo dõi thi hành pháp luật; tham gia ý kiến đối với đề xuất xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết công tác xây dựng pháp luật với thi hành pháp luật, nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật;...); các hoạt động nhằm đảm bảo, tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng xác định cụ thể thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Chỉ thị số 43/CT-TTg và Chỉ thị số 05-CT/TU, bảo đảm kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi thể chế, chính sách trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                          Lê Thị Liếu

 

 

 


Đang online: 2
Hôm nay: 1114
Đã truy cập: 466271