Xem chi tiet tin_new - Sở Tư pháp

 

Hậu Giang ban hành kế hoạch hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023

Ngày 30-01-2023

Nhằm kịp thời Công bố Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (hệ thống hóa văn bản) còn hiệu lực tính đến hết ngày 31/12/2023 và các danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019 - 2023 (Danh mục VBQPPL còn hiệu lực, gồm cả VBQPPL hết hiệu lực một phần và văn bản đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến thời điểm hệ thống hóa; Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; Danh mục VBQPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới), ngày 19/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

Tại Kế hoạch đã quy định cụ thể nội dung thực hiện bao gồm: Tập hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa và kết quả rà soát các văn bản để hệ thống hóa; Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản; Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản. Đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi giúp cơ quan, đơn vị hệ thống hóa đầy đủ các VBQPPL do cơ quan mình tham mưu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện hệ thống hóa VBQPPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thông qua việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản sẽ giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật; cập nhật kịp thời thông tin của VBQPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật./.

Lê Thị Liếu


Đang online: 1
Hôm nay: 364
Đã truy cập: 1332450